Privacy reglement

Binnen onze organisatie wordt zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan. De hoofddoelstelling van elke verwerking van uw gegevens is het bieden van goede zorg.

Uitgangspunten zijn:

  • Er worden niet méér gegevens vastgelegd dan noodzakelijk;
  • De toegang van onze medewerkers tot uw persoonsgegevens is beperkt.

Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u lezen in dit privacyreglement van ABC Zorg. Wenst u het privacyreglement van ABC te ontvangen of heeft u vragen over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen.

U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Zo kunt u het elektronisch cliëntdossier altijd digitaal inzien. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens aan te vullen, corrigeren of vernietigen. Neem hiervoor contact met ons op.

Informatieverstrekking aan derden
In bepaalde gevallen zullen persoonsgegevens worden uitgewisseld met andere betrokken medewerkers of instanties om een goede dienstverlening mogelijk te maken, zoals de huisarts of zorgverzekeraar. Dit gebeurt alleen met uw toestemming. Tijdens het intake gesprek vult u hiervoor een formulier in.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Alle gegevens die van belang zijn voor de zorgverlening worden vastgelegd in het elektronisch cliëntdossier. Wij bewaren deze gegevens in beginsel 20 jaar vanaf het laatste zorgmoment.

Beeld- en geluidsopname
U mag zonder toestemming en medeweten van medewerkers geen beeld- of geluidsopname van hen maken. Ditzelfde geldt voor het delen van een beeld- of geluidsopname van medewerkers met derden.

Wet meldcode
Zorgaanbieders hebben een wettelijke verplichting om bij zorgen rondom een cliënt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toe te passen. De meldcode is een stappenplan van vijf stappen, waarin wordt aangegeven hoe de beroepskracht moet handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Beëindigen van de dienstverlening
De zorg wordt voortgezet voor de duur van de indicatie. De cliënt kan de zorg mondeling opzeggen bij de wijkverpleegkundige. ABC Zorg kan de zorgverlening beeïndigen om gewichtige redenen zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden.