Praktische info

Algemene info

Het kan voorkomen dat u door omstandigheden gebruik moet maken van professionele zorg. Als het kan blijft u natuurlijk het liefste thuis.

Intake en indicatie

Wanneer er sprake is van een zorg- of begeleidingsvraag dan brengt de wijkverpleegkundige deze samen met in kaart om een inschatting te maken van de passende zorgverlening. Op basis van vastgestelde kaders bepaalt de wijkverpleegkundige samen met u vanuit welke zorgwet de zorg verleend gaat worden en welke procedures hierbij gelden. Indien dit de Zvw betreft en wij hebben een gecontract met desbetreffende zorgverzekeraar geeft de wijkverpleegkundige hiervoor een (tijdelijke) indicatie af. Vraagt de zorg om een toewijzing in de Wlz, dan is het mogelijk dat de wijkverpleegkundige de aanvraag bij het CIZ samen met u in orde maakt. Betreft het een begeleidingsvraag vanuit de Wmo, dan kunnen wij de aanvraag bij de gemeente in gang zetten of u hierin begeleiden.

In het zorgplan staan de afspraken over de zorg en begeleiding die wij bieden, aangepast aan uw zorgvraag en mogelijkheden. Het zorgplan wordt met u besproken en periodiek of op behoefte geëvalueerd. Door in te stemmen met het zorgplan geeft u toestemming voor de uitvoering. De indicatie gesteld door de wijkverpleegkundige, het CIZ of de gemeente vormt daartoe de basis en geeft ook de verwachte duur van de zorgperiode weer.

Om goede dienstverlening te kunnen bieden, is het van belang dat u ons informatie en de medewerking geeft die nodig is voor de uitvoering van de zorg. Ontvangt u dezelfde soort zorg of begeleiding van een andere aanbieder of heeft u een Pgb-indicatie, dan dient u zowel ABC Zorg of Schoon als de andere aanbieder hierover te informeren. Wanneer u verzuimt om dit door te geven of indien de zorgverzekeraar een declaratie op deze grond afwijst, worden de kosten bij u in rekening gebracht.

Elektronisch cliëntdossier en cliëntportaal

Het zorgplan wordt in uw elektronisch cliëntdossier (ECD) geborgd. De ingeplande medewerkers stellen zich met de informatie in het elektronisch cliëntdossier op de hoogte van de actuele situatie. U kunt te allen tijde het elektronisch cliëntdossier inzien. Inzage krijgt u via het cliëntportaal “Caren” door een account aan te maken op www.carenzorgt.nl. U ontvangt van ons een code waarmee u direct toegang krijgt tot uw cliëntdossier.

Financiering

De vergoeding van de benodigde zorg hangt af van de van de zorgwet.

 • Wijkverpleging valt onder de zorgverzekeringaswet (Zvw). ABC Zorg heeft niet met alle zorgverzekeraars een contract. Bij de aanvraag gaan wij samen na of wij de benodigde zorg kunnen leveren. De wijkverpleegkundige verricht de indicatiestelling.
 • Wijkverpleging en begeleiding als onderdeel van een volledig pakket thuis (vpt) of modulair pakket thuis (mpt) vallen onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) verricht de indicatiestelling en er is sprake van een verplichte eigen bijdrage.
 • Thuisbegeleiding en huishoudelijke hulp vallen onder de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente verricht de indicatiestelling en er is sprake van een verplichte eigen bijdrage.

Medicatie

Indien de thuiszorg betrokken is bij het aanreiken/toedienen van medicijnen is het verplicht dat de medewerker deze middels een medicatie-aftekenlijst van uw apotheek kan aanreiken/toedienen en aftekenen. Om medicatiefouten te verkleinen, adviseren wij een blistersysteem of een medicijndispenser (medido).

Indien u alle medicijnen in eigen beheer heeft, dan draagt u hier zelf de verantwoordelijkheid voor. De medewerkers signaleren of u het medicijnbeheer veilig en verantwoord doet. Indien dit niet meer veilig en verantwoord is, kijken we samen met u naar mogelijkheden ter verbetering van of nemen wij deze zorg van u over.

Afmelden zorg

In geval van verhindering dient u zich minimaal 24 uur voor het geplande zorg- of begeleidingsmoment telefonisch af te melden. Bij niet tijdige afmelding wordt de zorgtijd gedeclareerd op uw indicatie.

Gesloten deur protocol

U ontvangt zorg van ABC Zorg. Dit betekent dat er zorgverleners bij u thuis komen. Om de zorgverlener binnen te laten moet u dus thuis zijn op het afgesproken tijdstip. Het kan voorkomen dat u (tijdelijk) niet in staat bent om zelf de deur open te doen. Wij zoeken dan met u naar een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een sleutelkastje, of via een deuropener of mobiele telefoon. We werken liever niet met huisdeursleutels.

Gesloten deur bij geplande zorg

Het kan ook zijn dat u onverwachts niet in staat bent om de deur open te doen. Wanneer zorgverleners voor een dichte deur komen te staan, kan de geplande zorg niet geleverd worden. In dit geval zal de zorgverlener handelen volgens het vastgestelde beleid voor deze situatie. Let op: in alle gevallen mogen zorgverleners niet bij u naar binnen als u hiervoor geen toestemming geeft.

Waarom vastgestelde afspraken ‘Gesloten deur bij geplande zorg’?

Dit beleid is er om uw veiligheid te verhogen in situaties waarin u (onverwacht) op een afgesproken tijdstip uw deur niet opendoet. De zorgverleners hebben een stappenplan om te onderzoeken waarom u de deur niet open doet. De zorgverlener zoekt in eerste instantie contact met een door u opgegeven contactpersoon. In overleg met de contactpersoon bepaalt de zorgverlener vervolgens hoe er verder gehandeld moet worden. Welke stappen onderneemt de zorgverlener als hij volgens afspraak bij u aanbelt en u opent de deur niet

 • De zorgverlener kijkt door uw raam of de voordeur en loopt indien mogelijk rond het huis.
 • De zorgverlener roept, indien mogelijk, uw naam door de brievenbus of door de ramen heen.
 • De zorgverlener probeert telefonisch contact met u op te nemen.
 • De zorgverlener overlegt met collega of u de zorg afgemeld heeft.
 • De zorgverlener neemt contact op met uw contactpersoon en/of de huisarts.
 • De zorgverlener neemt contact op met kantoor of EVV-er.
 • De zorgverlener houdt contact met kantoor over eventueel overnemen of afzeggen van de geplande zorgmomenten van andere zorgvragers.

Het kan zijn dat de zorgverlener u bijvoorbeeld op de grond ziet liggen, in dat geval belt hij 112 (politie-ambulance). De zorgverlener laat vervolgens aan kantoor weten wat de huidige situatie is en blijft vervolgens wachten op de mantelzorger of politie/ambulance. Hier geldt dat de zorgverlener niet alleen naar binnen gaat. Indien de contactpersonen niet bereikt werden, overlegt de zorgverlener met hulpdienst wie de contactpersoon informeert.

Indien wij u niet kunnen bereiken, geen contactpersoon kunnen bereiken, zowel de huisarts als het ziekenhuis geen weet hebben van uw verblijf kunnen wij in samenwerking met de politie uw deur laten forceren. U bent zelf verantwoordelijk voor deze kosten.

Verslaglegging vindt plaats in de rapportage en een MIC formulier wordt ingevuld.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Omgangsnormen en werkomstandigheden

Bij ABC Zorg staat een respectvolle en transparante benadering hoog in het vaandel. Onze medewerkers mogen ook een werkomgeving verwachten waarin zij respectvol benaderd worden en veilig kunnen werken.

 • Medewerkers werken in overeenstemming met de voor hen geldende professionele standaard en met respect voor en inachtneming van de rechten van de cliënt.
 • We gaan volgens algemene omgangsvormen met elkaar om.
 • Wij respecteren en beschermen elkaars privacy.
 • In de woonruimte waar medewerkers zorg of begeleiding verlenen, bevinden zich ten tijde van het zorgmoment geen huisdieren.
 • In de woonruimte waar medewerkers zorg of begeleiding verlenen, wordt ten tijde van het zorgmoment niet gerookt.
 • Het is medewerkers verboden om geld af te halen met behulp van een pincode en pinpas van de cliënt.
 • Het is medewerkers niet toegestaan om gebruik te maken van de auto van de cliënt. Na eigen instemming en met goedkeuring van de directie mag er wel gebruik gemaakt worden van het eigen vervoermiddel ten behoeve van de cliënt. De voorwaarden waaronder dit gebeurt, worden per situatie met betrokkenen besproken.

Cliëntenraad

De cliëntenraad van ABC Zorg behartigd de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten. De cliëntenraad denkt mee over onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten, brengt adviezen uit en overlegt met de directie. Op deze wijze levert de cliëntenraad een bijdrage aan het behoud van en/of de verbetering van de kwaliteit van zorg of begeleiding. De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn wettelijk geregeld. Wilt u een vraag stellen, wilt u informatie delen met de cliëntenraad of heeft u interesse om deel uit te maken van de cliëntenraad, dan kunt u contact opnemen via clientenraad@abczorg.info.

Veiligheid en Ethiek

Melding incidenten cliëntenzorg
Wanneer een incident bij een cliënt plaats vindt wordt deze in het cliëntdossier geregistreerd. ABC Zorg heeft een commissie melding incidenten (MIC). Deze commissie is ingesteld om de kwaliteit van zorg te bewaken en te verbeteren naar aanleiding van incidenten door toedoen van de organisatie, zoals medicatiefouten en valincidenten. Dit doen zij door oorzaken te onderzoeken en adviezen en maatregelen te verstrekken die herhaling van het incident voorkomen.

Vrijheidsbeperking
ABC Zorg hanteert een non-fixatiebeleid. De medewerkers passen geen vrijheidsbeperking toe bij de cliënt, zoals het op slot draaien van de voordeur of het toepassen van bedhekken. Ook zullen zij niet meewerken aan of ondersteuning bieden bij het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen, ook niet als u of uw omgeving dit wenst.

Reanimatiebeleid
In situaties waarin reanimatie noodzakelijk is, zal de aanwezige medewerker direct 112 bellen en de instructies van de meldkamer centralist opvolgen totdat hulp arriveert.

Wenst u niet te worden gereanimeerd, dan kunt u zich hierover door uw huisarts of specialist laten adviseren. U legt dit dan samen met uw huisarts, specialist of wijkverpleegkundige vast. U maakt dit kenbaar bij de wijkverpleegkundige, die dit vastlegt in uw elektronische cliëntdossier. Wanneer uw wensen niet kenbaar zijn gemaakt dan worden er altijd stappen gezet om te komen tot reanimatie.

Juridisch

Binnen onze organisatie wordt zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan. De hoofddoelstelling van elke verwerking van uw gegevens is het bieden van goede zorg.

Uitgangspunten zijn:

 • Er worden niet méér gegevens vastgelegd dan noodzakelijk;
 • De toegang van onze medewerkers tot uw persoonsgegevens is beperkt.


Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u lezen in het privacyreglement van ABC. Wenst u het privacyregelement van ABC te ontvangen of heeft u vragen over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen.

U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Zo kunt u het elektronisch cliëntdossier altijd digitaal inzien. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens aan te vullen, corrigeren of vernietigen. Neem hiervoor contact met ons op.

Informatieverstrekking aan derden

Binnen onze organisatie wordt zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan. De hoofddoelstelling van elke verwerking van uw gegevens is het bieden van goede zorg.

Uitgangspunten zijn:

 • Er worden niet méér gegevens vastgelegd dan noodzakelijk;
 • De toegang van onze medewerkers tot uw persoonsgegevens is beperkt.


Hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u lezen in het privacyreglement van ABC Zorg. Wenst u het privacyregelement van ABC te ontvangen of heeft u vragen over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen.